خالد القشطينى

خالد القشطينى

نويسنده طنز عراقى 

Writer Articles

ذکاوت گاومیش

بسیار درباره هورهای (تالاب‌ها) عراق و منطقه اهوار و جانوران هور می‌شنویم.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای