د. شمسان بن عبدالله المناعی

د. شمسان بن عبدالله المناعی

Writer Articles

پیام کشورهای جهان به ایران

تعداد زیادی از کشورهای جهان هم‌صدا شدند تا پیامی به نظام ملاها در ایران به دلیل حمایتش از تروریسم در

عراق ضامن امنیت جهان عرب

موقعیت ژئوپلتیکی عراق اهمیتی استراتژیک به خود آن کشور و کشورهای مجاورش بخشیده است.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای