سوسن الشاعر

سوسن الشاعر

Writer Articles

​استعمار اروپایی و استعمار ایرانی

درگذشته اشغال کشورها و استعمارشان برای تسلط بر منابع آنها بود و انتقال آن منابع به منظور تأمین رفا

​پیروزی سعودی بر ایران

شاخص‌های رشد پادشاهی عربی سعودی و مقایسه آنها با گزارش‌هایی که اوضاع اقتصادی ایران را توضیح می‌دهند،

محاصره کامل طرح توسعه طلبانه ایران

جف وایس همکار موسسه مشورتی که مرکز آن در بوستن است و متخصص مذاکرات میان شرکت‌های بزرگ و نویسنده کتاب

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای