بدر بن عبد الله بن فرحان

بدر بن عبد الله بن فرحان

وزير فرهنگ سعودی

Writer Articles

شریک توانای ما که بسیار کارها از او ساخته است

از سال‌های بسیار نقش بخش غیرانتفاعی در سعودی مورد مناقشات بسیاری در میان بخش‌های مرتبط قرار دارد همچ

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای