اكرم البنی

اكرم البنی

نویسنده سوری 

Writer Articles

بهای پیروزی مورد ادعای رژیم اسد

در یک کمدی طنزآمیز، میزان قیمت و بهایی که باید ملت سوریه در برابر استمرار رژیم اسد، طبق فهم و درک ای

​توهم جدایی میان رژیم اسد و رژیم ایران

در دهه هشتاد و نود سده بیستم این توهم در میان بیشتر کشورهای زیان‌دیده از سیاست رژیم حافظ اسد منتشر ش

اهداف سیاسی و نظامی منطقه امن در سوریه

کسی بدین مسئله دقت نکرد که وقتی ملت سوریه به برقراری یک منطقه امن نیاز داشت، و آن‌را برای گریز از مر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای