اكرم البنی

اكرم البنی

نویسنده سوری 

Writer Articles

​اما.... چه چیزی برای نظام سوری ماند؟

این مسئله‌ای بدیهی است که حاکمان چندان اهمیتی به صحنه فاجعه باری که سوریه بدان رسید ندهند، کسانی که

بهای پیروزی مورد ادعای رژیم اسد

در یک کمدی طنزآمیز، میزان قیمت و بهایی که باید ملت سوریه در برابر استمرار رژیم اسد، طبق فهم و درک ای

​توهم جدایی میان رژیم اسد و رژیم ایران

در دهه هشتاد و نود سده بیستم این توهم در میان بیشتر کشورهای زیان‌دیده از سیاست رژیم حافظ اسد منتشر ش

اهداف سیاسی و نظامی منطقه امن در سوریه

کسی بدین مسئله دقت نکرد که وقتی ملت سوریه به برقراری یک منطقه امن نیاز داشت، و آن‌را برای گریز از مر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای