دیدگاه

​عزیز الحاج در قبرستان

عزیز الحاج 94 سال را پرتنش میان شرق و غرب زندگی کرد و در پاریس مرد. و امروز همان جا به خاک سپرده می‌شود. پیرمردی با چشمانی کم سو و گوش‌هایی ناشنوا که فرزندان این هزاره نام او را نشنیده‌اند. اما مرد چند دهه پیش سیاست‌مدار عرب تمام عیاری بود.

مرحله تسویه حساب‌ها در ایران

طی چهار دهه به انواع رویارویی‌های ایرانی-امریکایی در سایه دوره‌های مختلف امریکایی و شرایط متفاوت منطقه‌ای عادت کردیم. گروه‌های ایرانی را دیدیم که در اعتراض به تقلب در انتخابات یا خشونت حکومت به خیابان‌ها ریختند.

​ایران؛ چرا نسخه کهنه بی اثرشد؟

هرچه طبقه حاکم مردان دین در ایران سعی کند حوادث کنونی درکشور را رنگ و لعاب بدهد و آنها را در چارچوبی مثبت قراردهد، مسئله برای همه آشکار می‌ماند که: جمهوری اسلامی‌شان نه تنها در «تنگنا» نیست بلکه در «تنگنایی بزرگ» قرار دارد. البته این اولین بار نیست که نظام با چنین وضعیت نامعلومی روبه رو می‌شود؛ نظا

Pages