دیدگاه

​ایران در تنگه

همزمان با آغاز انقلاب ایران یک دوگانگی با آن در تهران متولد شد: تندروها و کمتر تندروها. رهبر و رئیس. دولت و سپاه انقلابی. کشش ایرانی و گفتمان اسلامی و ... در این دوگانگی برای تهران آسان می‌شود که همزمان و به یک اندازه تأیید یا رد کند. در صورت نیاز به موضع مناسب و گروه مناسب استناد می‌شود.

​بحران مدیریت درتهران

برای اینکه تصمیمات ایران و وضع را آن طور که پیش آمد بفهمیم، باید بدانیم تهران چگونه می‌اندیشد و چطور تصمیم‌گیری می‌کند.

وقتی «اوپک» و آژانس جهانی انرژی با هم توافق می‌کنند

کم اتفاق می‌افتد این دو نهاد در دیدگاه‌شان پیرامون بازار نفت با همدیگر هم‌نظر بشوند: سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) و آژانس بین‌المللی انرژی. دلیل آن هم ماهیت تولد هر یک از آنهاست.

Pages