دیدگاه

«کرونا» و فرصت ما برای آینده

بحران کرونا با اینکه دعا و آرزو می‌کنیم تکرار نشود، رویداد بزرگی است. درهمین محنت نباید به شمردن مبتلایان و مردگان بسنده کنیم و فقط آرزو کنیم که با کوچک‌ترین زخم و کمترین خسارت ازآن عبور کنیم، بلکه به بعد از آن نگاه کنیم. شاید صحنه نمایش تاریخی آنجا باشد که انتظارش را نداشتیم.

خدّام و تونل دلگیر و «کرونا»

«کرونا» بر همه چیز سایه انداخت. مانند آتش در هیمه «دهکده جهانی» افتاد و به دغدغه نگران کننده دولت‌ها و ملت‌ها بدل شد. تنها مسئله شد. روزمان را با بررسی جنایت‌هایی که شب مرتکب شده آغاز می‌کنیم و پیش از رفتن به خواب نگاهی به آخرین دست‌آوردهایش می‌اندازیم.

چه کسی کیک را درتهران می‌خورد؟

آیا ویروس «کرونا» به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای کمک می‌کند تا مشکل انتقال پول به نظام درحال فروریخته‌اش تسهیل شود؟

Pages

پربیننده‌ترین در دیدگاه