دیدگاه

​ایران و از دست دادن بهانه‌های سیاسی-ایدئولوژیک

دیگر برکسی پنهان نیست که رهبری ایران به طور مستقیم عملیات ناکام سازی انقلاب عراق را فرماندهی می‌کند.

زنگ‌ها در لبنان برای که به صدا درمی‌آیند؟

انگار گروهی سرّی سرنوشت کشور را به دست دارند یا برخی اینگونه به تصویر می‌کشند؛ شخصیت‌های مذهبی، سیاست‌مداران و تاجران اسلحه و مواد مخدر.

​مینی در طرح ملی لبنان

طی سه هفته گذشته رویدادی تاریخی لبنان را تکان داد و هنوز هم ادامه دارد: بخش وسیعی از ساکنان، از جمله پیران و زنان اراده خود را برای ایجاد طرح زیربنایی برای میهن اعلام نمود و به طور مستقیم دست در کار ایجاد آن شدند.

Pages